Sociálně–pedagogické centrum

Sociálně-pedagogické centrum (SPC) je součástí Akademického centra poradenství a supervize, které je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. SPC je personálně zajišťováno pracovníky Ústavu pedagogických věd při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Partnery projektu pro SPC jsou Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče, Léčebna dlouhodobě nemocných – Nemocnice Milosrdných bratří Brno, DROM, romské středisko.

Cílem aktivit, nabízených SPC, je prioritně rozvoj profesních kompetencí studentů studijního programu Sociální pedagogika a poradenství.

Pracovníci SPC si kladou cíle do následujících oblastí:

 • neakcentované dimenze akademického vzdělávání
 • rozvoj profesních kompetencí absolventů s ohledem na rozmanité možnosti jejich uplatnění na trhu práce
 • podpora kariérového rozvoje studentů

Realizace těchto cílů probíhá prostřednictvím:

 • motivace studentů k hledání vlastního odborného profilu
 • depistáže trhu práce vzhledem k možnostem profesního uplatnění absolventů
 • nabídky a vedení různých typů odborných praxí
 • vytvoření týmu lektorů a vedoucích praxí
 • zprostředkování individuální a skupinové případové supervize

SPC nabízí v současné době tyto aktivity pro konkrétní cílovou skupinu tj. studenty Sociální pedagogiky a poradenství:

 • inovovaný systém praxí v různých typech zařízení
  – praxe v pedagogických a speciálně pedagogických zařízeních
  – v zařízeních sociální práce
  – v poradenských zařízeních
  – v neziskovém sektoru
 • pobytový kurz v rámci prezenčního studia
 • workshopy a semináře

Akademické centrum poradenství a supervize