Konference

Konference Trendy v přípravě pedagogických pracovníků

Ve dnech 28. – 29.3. 2007 se v Brně uskutečnila konference s názvem Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Konference je součástí odborných aktivit v rámci projektu ESF „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky“ realizovaným Ústavem pedagogických věd FF MU a Psychologickým ústavem FF MU. Součástí projektu je Akademické centrum poradenství a supervize (www.acps.cz), které tuto konferenci uspořádalo ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd FF MU a Českou pedagogickou společností. Konference se zúčastnilo více jak 70 odborníků z České republiky i ze Slovenska.

Během prvního dne jednání konference měli účastníci možnost vyslechnout plenární referáty PhDr. M. Nečasové, Ph.D. (FSS MU) na téma využití supervize v pomáhajících profesích a prof. PhDr. V. Smékala, CSc. (FSS MU) se zaměřením na možnosti rozvoje osobní a sociální kultury pedagogických pracovníků. V odpoledních hodinách konference pokračovala jednáním ve čtyřech odborných sekcích. První sekce byla tématicky orientována na problematiku kurikula a standardů neučitelských pedagogických studijních oborů, na prohlubování vnitřní diferenciace i možnosti jejich zkvalitnění. Druhá sekce byla věnována mezioborové spolupráci v neučitelských pedagogických studijních oborech, pozornost byla dále upřena na spolupráci mezi terciárním studijním sektorem a trhem práce při zaměstnávání absolventů pomáhajících profesí. Účastníci třetí sekce se zaměřili na oblast etiky v přípravě pedagogických pracovníků. Čtvrtou sekci tvořily jak diskusní příspěvky, tak postery, které představily rozvojové projekty zaměřené na přípravu pedagogických pracovníků na vysokých školách v České republice i Slovenské republice.

Druhý den jednání konference byl věnován závěrům jednotlivých sekcích. Na závěr celého dvoudenního jednání se uskutečnilo výroční zasedání členů České pedagogické společnosti.

Konference se setkala s pozitivními reakcemi jak k organizačnímu zabezpečení jednání, tak k její odborné úrovni. Viditelný i potěšitelný zájem účastníků o možnosti rozvoje osobních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků ukazuje na aktuálnost zvoleného tématu konference. Odborné aktivity tohoto typu se stále ukazují jako důležitý a významný prostor, v němž se ve vzájemných diskusích mohou setkávat různí odborníci působící (nejen) v oblasti přípravy pedagogických pracovníků a pomáhajících profesí.

Akademické centrum poradenství a supervize